Zabezpieczenia

 • weksel własny in blanco
 • weksel własny in blanco poręczony
 • notarialne poddanie się egzekucji
 • gwarancja bankowa
 • gwarancja ubezpieczeniowa
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie środków transportu, rzeczy oznaczonych co do gatunku, rzeczy oznaczonych co do tożsamości
 • hipoteka, wpis tylko na I -sze miejsce
 • zastaw rejestrowy na pojeździe mechanicznym, na rzeczach oznaczonych co do gatunku, na rzeczach oznaczonych co do tożsamości, (akcje, obligacje, świadectwa udziałowe)
 • na udziałach w spółce z o.o.
 • kaucja pieniężna
 • zastaw finansowy na środkach pieniężnych

 

     Do uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej niezbędne będą zabezpieczenia ewentualnych przyszłych roszczeń Ubezpieczyciela w przypadku zrealizowania gwarancji.

     Nieodłącznym zabezpieczeniem umowy gwarancyjnej jest weksel. Każda umowa o gwarancję ubezpieczeniową (za wyjątkiem, gdy gwarancje są wystawiane na podstawie porozumień o współpracy) powinna być innym wekslem w sposób zgodny z treścią deklaracji wekslowej.  

     Ponadto może być to dobrowolne poddanie się egzekucji w formie aktu notarialnego (na podstawie art. 777 Kpc), w takim przypadku podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Termin wystąpienia o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności powinien być dłuższy niż okres ważności na jaki wystawiona jest gwarancja ubezpieczeniowa. Przynajmniej o 6 miesięcy.

     Przewłaszczenie na zabezpieczenie poprzez przeniesienie przez przewłaszczającego (na mocy umowy przewłaszczenia) własności rzeczy ruchomych na wierzyciela, czyli towarzystwo ubezpieczeń wystawiające gwarancję ubezpieczeniową. Umowa ta jest wolna od podatku od czynności cywilnoprawnych. Przewłaszczający pomimo przeniesienia własności może dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

     Zastaw rejestrowy, dzięki niemu wierzyciel może dochodzić zaspokojenia roszczeń z rzeczy bez względy na to, czyją ta rzecz stanie się własnością. Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy oraz prawa.

 

Rzeczy

 • ruchome, z wyjątkiem statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej
 • oznaczone co do tożsamości np. maszyny, pojazdy mechaniczne
 • oznaczone co do gatunku (z oznaczeniem ilości i sposobu wyodrębnienia np. zapasy magazynowe)
 • zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny

Prawa

 • majątkowe – o ile są zbywalne
 • na dobrach materialnych
 • z papierów wartościowych
 • z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych
 • wierzytelności z wyjątkiem wierzytelności, na których ustanowiono hipotekę

 

     Hipoteka jest bardzo dobrym zabezpieczeniem dla ubezpieczyciela, może on dochodzić zaspokojenia roszczeń za zrealizowaną gwarancję ubezpieczeniową z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Warunkiem jest złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu hipoteki. Gwarancja ubezpieczeniowa zabezpieczona hipoteką utrzymuje się na niej jako na całości włącznie z czynszem najmu, dzierżawy aż do wygaśnięcia zabezpieczonej wierzytelności. Ustanowienie hipoteki nie pozbawia właściciela nieruchomości jej obciążania lub rozporządzania nią. Należy również pamiętać, że nieruchomość będąca przedmiotem majątku wspólnego małżonków wymaga do ustanowienia hipoteki zgody drugiego małżonka, dokonanej w formie aktu notarialnego.

     Gwarancja ubezpieczeniowa może być zabezpieczona kaucją. Dłużnik w celu zabezpieczenia roszczeń przelewa określoną kwotę (w złotych polskich lub walucie obcej) na rachunek wierzyciela, który zobowiązuje sie do zwrotu tej kwoty po zaspokojeniu wszystkich wierzytelności. W celu ustanowienia kaucji jako zabezpieczenia gwarancji ubezpieczeniowej konieczne jest zawarcie umowy o ustanowieniu kaucji i przekazanie na rzecz Gwaranta przedmiotu kaucji.

 

Kaucja za gwarancję ubezpieczeniową może być przyjmowana w formie

 • środków pieniężnych w gotówce
 • papierów wartościowych, jak np. obligacje
 • certyfikatów depozytowych
 • bonów oszczędnościowych premiowych, lokacyjnych, depozytowych itd.
 • książeczek oszczędnościowych