Ustalenie treści

     W procedurze ubiegania się o gwarancję istotne jest ustalenie ostatecznej treści gwarancji. Wnioskodawca gwarancji (Wykonawca) negocjuje z Beneficjentem i zmiany dokonywane są na zlecenie Wykonawcy. Każda zmiana w Gwarancji musi być zatwierdzona przez towarzystwo ubezpieczeń i potwierdzona pisemna zgodą (mail).

     W przypadku zmian we wzorach gwarancji pobierane są dodatkowe, wliczone w składkę, opłaty. Jeżeli gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona jest przed zawarciem umowy podstawowej, wymagany jest odrębny wzór gwarancji.

     Co istotne, zmiany korzystne dla Beneficjenta, którego gwarancja ubezpieczeniowa dotyczy są zwykle niekorzystne dla zobowiązanego gwarancji (naszego Klienta). 

     W samej procedurze zmiany treści gwarancji w pierwszej kolejności Agent przesyła do towarzystw ubezpieczeniowych wymaganą treść gwarancji (na wniosek Zobowiązanego). Następnie nanoszone są adnotacje o akceptacji zmian wraz z datą i podpisem, a następnie skan takiego dokumentu przesyłany jest zwrotnie do Zobowiązanego.

     Aneksy wystawiane są na podstawie wniosku Klienta, który jest zazwyczaj standardowym drukiem wniosku o gwarancję ubezpieczeniową. Aneks do gwarancji ubezpieczeniowej można wystawić tylko wtedy, gdy nie upłynął jeszcze termin ważności gwarancji. Wszelkie zmiany treści gwarancji dokonywane po jej wystawieniu, powinny mieć formę aneksu do gwarancji, a nie wymiany dokumentu. Podmienianie dokumentu jest zabronione. Wraz z aneksem do gwarancji zawsze wystawiany jest aneks do umowy o gwarancję.