Gwarancje ubezpieczeniowe usunięcia wad i usterek

     Stanowi zazwyczaj kontynuację gwarancji należytego wykonania kontraktu, po zakończeniu prac związanych z wykonaniem kontraktu i dokonaniu odbioru końcowego robót.

     Istotą gwarancji usunięcia wad i usterek jest zapłata określonej w gwarancji kwoty na wypadek, gdyby w wykonanym przez Zobowiązanego dziele ujawniły się wady lub usterki, których Zobowiązany nie usunął, nie naprawił w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zabezpiecza roszczenia Beneficjenta wynikające z udzielonej gwarancji jakości oraz z tytułu rękojmi za wady.

     Gwarancja ubezpieczeniowa  usunięcia wad i usterek może obowiązywać maksymalnie przez 84 miesiące lub 96 miesięcy w przypadku kiedy przetarg organizowany jest w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.