Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancja ubezpieczeniowa – zalety i korzyści

Inwestor może zatrzymać gotówkę z błahego powodu, natomiast postępowanie sądowe pomiędzy inwestorem i wykonawcą w takich sprawach niekiedy trwa kilka lat, tym samym gwarancja ubezpieczeniowa zabezpiecza interesy wykonawcy kontraktu, chroni przed niewłaściwym roszczeniem czy nawet wyłudzeniem. Dysponując gwarancją ubezpieczeniową wykonawca zyskuje przewagę formalno-prawną.

Niewątpliwą i największą zaletą gwarancji ubezpieczeniowej jest brak potrzeby wpłacenia gotówki na zabezpieczenie wykonania umowy z klientem. Wykonawca, aby podpisać umowę musi wpłacić własne pieniądze na zabezpieczenie ewentualnie okazać gwarancję ubezpieczeniową lub bankową. Wpłata gotówki prawdopodobnie będzie wiązać się z ograniczeniem budżetu na rozwój przedsiębiorstwa i o ile zabezpieczenie jednego kontraktu może nie stanowić problemu to przyjmowanie kolejnych zleceń i zabezpieczanie ich wykonania w pieniądzu może uniemożliwić wykonanie zleceń już przyjętych. Można w takiej sytuacji ratować się kredytem, jednak lepszym rozwiązaniem wydaje się linia gwarancyjna z limitem gwarancyjnym w towarzystwie ubezpieczeniowym. Przyznanie limitu gwarancyjnego odbywa się raz i w oparciu o jego górny limit można starać się o wiele gwarancji ubezpieczeniowych, a wygaśnięcie danej gwarancji powoduje zwolnienie limitu, dzięki czemu można starać się o kolejne gwarancje ubezpieczeniowe wydawane „od ręki”, nie podlegając już kolejnej ocenie ryzyka. Limit gwarancyjny umożliwia uzyskanie różnych gwarancji ubezpieczeniowych w czasie obowiązywania umowy o limit. Po wygraniu przetargu można przedstawić inwestorowi gwarancję zwrotu zaliczki następnie gwarancję należytego wykonania umowy połączoną z gwarancją usunięcia wad i usterek.

Gwarancje kontraktowe bankowe lub ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe odróżnia od gwarancji bankowych szybszy czas reakcji towarzystwa ubezpieczeniowego w stosunku do banku, a także niższa cena gwarancji ubezpieczeniowych. Banki za wszystkie czynności w tym rozpatrywanie wniosków pobierają opłaty. Jednak gwarancja ubezpieczeniowa jest trudniejsza do uzyskania. Przewaga gwarancji ubezpieczeniowych nad bankowymi – treści gwarancji ubezpieczeniowych są “bezpieczniejsze” niż treści gwarancji bankowych. W przypadku gwarancji ubezpieczeniowych wymagane jest dołączenie do wezwania większej ilości dokumentów potwierdzających zasadność roszczenia. Prestiż – potwierdzenie wiarygodności wobec kontrahentów przez Gwaranta z bardzo wysoką wiarygodnością (rating Standard & Poor’s: A+). Czas – możliwość szybkiego uzyskania zabezpieczenia bezpośrednio u agenta bez zaświadczeń weksli i dokumentów (dotyczy gwarancji wadium do 50 000 zł bez UoL).

Jak działa gwarancja ubezpieczeniowa / co to jest gwarancja ubezpieczeniowa ?

jest to dokument, na podstawie którego Gwarant (Towarzystwo Ubezpieczeń) zobowiązuje się do wypłaty na rzecz Beneficjenta gwarancji określonego w jej treści świadczenia pieniężnego na wypadek zajścia wymienionego w gwarancji zdarzenia losowego.

W praktyce życia gospodarczego gwarancja ubezpieczeniowa udzielana jest zazwyczaj na zlecenie Wykonawcy (Zobowiązanego).

Gwarancja ubezpieczeniowa – wzajemna relacja

W gwarancji ubezpieczeniowej występuje podział na

Zobowiązanego (Wnioskodawca, Zleceniodawca)

 • podmiot wnioskujący o wydanie gwarancji ubezpieczeniowej

Beneficjenta (Zamawiający, Inwestor)

 • podmiot uprawniony do wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej i zlecający wykonanie prac Zobowiązanemu

Gwaranta (Zakład Ubezpieczeń wystawiający gwarancję ubezpieczeniową)

 • udziela na rzecz Beneficjenta gwarancję wykonania zobowiązań Zleceniodawcy gwarancji

Ogólnie – gwarancja ubezpieczeniowa

 • zabezpiecza Zleceniodawcę przed skutkami nieterminowego wykonania zlecenia
 • odciąża limity kredytowe Wykonawców
 • poprawia płynność finansową
 • zapewnia więcej przestrzeni na działania finansowe i rozwojowe
 • umożliwia rozwój gospodarczy poprzez zwiększenie środków na inwestycje
 • polepsza wiarygodność klienta na rynku do wykonywania terminowo swoich zobowiązań
 • chroni interesy wykonawcy

Branże i ich potrzeby w zakresie zabezpieczeń

 • Biura podróży występują o gwarancje ubezpieczeniowe dla organizatorów turystyki/biur turystycznych w celu umieszczenia w rejestrze przez Urząd Marszałkowski
 • Budownictwo drogowe: budowa/ remont dróg powiatowych, gminnych, leśnych, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych
 • Budownictwo drogowe/infrastrukturalne: autostrady, drogi krajowe
 • Budownictwo kubaturowe
 • Obiekty użyteczności publicznej: szpitale, szkoły, muzea, teatry, sale sportowe, urzędy, hotele, galerie handlowe, stadiony, baseny (gwarancje ubezpieczeniowe do przetargów, gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania)
 • Obiekty przemysłowe: hale, magazyny
 • Budownictwo wodno – kanalizacyjne
 • Budownictwo infrastruktury kolejowej i tramwajowej (linie kolejowe i tramwajowe)
 • Budowa sieci przesyłowych dla energii cieplnej, energii elektrycznej, gazownictwa
 • Branża transportowa (gwarancja ubezpieczeniowa do licencji transportowej)
 • Dostawy towarów, materiałów (gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wierzytelności handlowych)
 • Roboty budowlane związane z pracami instalacyjnymi i klimatyzacyjnymi
 • Termomodernizacje budynków, ocieplanie, wymiana stolarki
 • Projektowanie, nadzór inwestorski i projektowy
 • Produkcja maszyn, urządzeń i pojazdów
 • IT (Dostawa sprzętu, programów komputerowych, usługi serwisowe)
 • Prace konserwatorskie i renowacyjne
 • Odbiór i przetwarzanie odpadów
 • Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni, place zabaw, boiska szkolne, orliki
 • Usługi leśne, budownictwo na rzecz sektora leśnego
 • Usługi sprzątające, cateringowe, transportowe, szkoleniowe

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową

Należy przejść przez formalną ocenę ryzyka. Wiąże się to po pierwsze z wypełnieniem wniosku, po drugie z przedstawieniem szeregu dokumentów finansowych firmy za bieżący okres oraz za lata ubiegłe. Pomocne może okazać się zabezpieczenie w postaci np. zastawu rejestrowego lub wpisu na hipotekę (tylko pierwsze miejsce).

Gwarancja ubezpieczeniowa, co powinna zawierać

Treść ustalana jest indywidualnie w oparciu o standardową umowę. Zazwyczaj ubezpieczyciel przekazuje Zobowiązanemu wzór umowy gwarancyjnej celem konsultacji z Inwestorem. Inwestor, w razie braku akceptacji może dodać własne zapisy lub zasugerować zmiany we wzorze.

Kto wystawia gwarancję ubezpieczeniową

Gwarancja jest wystawiana przez towarzystwo ubezpieczeń lub bank. Może zostać wystawiona również po rozpoczęciu prac, np. budowlanych, jeżeli Inwestor wyrazi na to zgodę.

Gwarancja ubezpieczeniowa gdzie kupić

Oferujemy gwarancje wielu towarzystw ubezpieczeniowych, m. in.:

gwarancje ubezpieczeniowe Warta, gwarancje ubezpieczeniowe PZU, gwarancje ubezpieczeniowe Hestia, gwarancje ubezpieczeniowe Allianz, gwarancje ubezpieczeniowe Euler Hermes, gwarancje ubezpieczeniowe Inter Risk.

Jak długo może obowiązywać gwarancja

Zazwyczaj najdłuższy termin obowiązywania gwarancji należytego wykonania i usunięcia wad i usterek to 84 miesięcy, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego lub 96 miesięcy w przypadku kiedy przetarg organizowany jest w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą centrali i przy bardzo dobrej kondycji finansowej firmy okres ten może zostać wydłużony do ponad 100 miesięcy.

Gwarancja ubezpieczeniowa koszt

W zależności od rodzaju gwarancji. Zazwyczaj jest to ok. 1,2% SG, podlega negocjacją.