Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania umowy

     To zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu kontraktu przez wykonawcę (Wnioskującego o gwarancję).

     Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przedmiotu kontraktu przez wykonawcę i tym samym zabezpiecza interesy Beneficjenta. Jednocześnie pozwala ono spełnić zobowiązanemu wymóg złożenia zabezpieczenia bez blokowania jego środków finansowych.