Gwarancje należytego wykonania kontraktu

      Jest to połączenie dwóch wcześniej opisanych gwarancji ubezpieczeniowych w jednym dokumencie gwarancji.

     Część pierwsza gwarancji zabezpiecza roszczenia Beneficjenta gwarancji z tytułu należytego wykonania umowy, część druga gwarancji zabezpiecza roszczenia wynikające z udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

     Gwarancja ta jest często stosowana, ponieważ Wnioskodawca gwarancji na etapie podpisania umowy wie, że po wykonaniu kontraktu będzie musiał wnieść zabezpieczenie na wypadek wystąpienia wad w przedmiocie zamówienia. Ta gwarancja ubezpieczeniowa to dwie sumy gwarancyjne oraz dwa okresy obowiązywania gwarancji w jednym.

     Łączny okres nie może być dłuższy niż 84 miesiące. W przypadku projektów opartych na Prawie Zamówień Publicznych czy też finansowanych z funduszy unijnych okres obowiązywania poszczególnych składowych gwarancji nie może być dłuższy niż 84 miesiące.