Gwarancje ubzepieczeniowe zwrotu zaliczki

      Adresowana jest do podmiotów gospodarczych, które część prac związanych z realizowanym kontraktem realizują w oparciu o zaliczkę uzyskaną od Inwestora.

     Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki jest wykorzystywana w sytuacji, gdy Inwestor przekazuje część należności z góry na poczet wynagrodzenia za wykonane prace.  Istotą gwarancji jest zapłata określonej w gwarancji kwoty na wypadek, gdyby uzyskana od Inwestora zaliczka nie została rozliczona przez Zobowiązanego w określonym czasie.

     W gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki, Gwarant zobowiązuje się do wypłaty sumy gwarancyjnej , w przypadku gdy Zobowiązany, który uzyskał zaliczkę, wykorzysta ją niezgodnie z przeznaczeniem określonym w kontrakcie i nie zwróci jej w wyznaczonym terminie.  

     Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki nie może mieć dłuższego okresu niż 36 miesięcy.