Koszt gwarancje ubezpieczeniowe

     W przypadku gwarancji kontraktowych nie można mówić o stałej cenie za produkt bez przeanalizowania przedmiotu kontraktu, sytuacji finansowej wykonawcy oraz jego doświadczenia względem przedmiotu i wielkości kontraktu.

     Przykładowo firma starająca się o gwarancję należytego wykonania umowy na 5 mln złotych a do tej pory uzyskiwała sumy gwarancyjne na poziomie 0,5 mln zł, prawdopodobnie dostanie odmowę z uwagi na brak doświadczenia w tak dużych kontraktach. Nie istnieje tutaj zasada wg. której im większe ryzyko tym większa składka za gwarancję. Składka za ubezpieczenie gwarancyjne jest kalkulowana zawsze indywidualnie. Ponadto w zależności, od przedsięwzięcia jakiego dotyczy gwarancja ubezpieczeniowa brane są pod uwagę m.in. okres trwania gwarancji, zapisy w kontrakcie, zakres prac, zakres jakiego dotyczy gwarancja ubezpieczeniowa, wszystkie te elementy składają się na ocenę i przyjęcie bądź nie przyjęcie określonego w tym procesie ryzyka przez ubezpieczyciela. Wiadomo, że im lepsza sytuacja finansowa firmy, lepsze zabezpieczenia ewentualnych przyszłych wierzytelności ubezpieczyciela oraz lepiej skorelowane doświadczenie z przedmiotem kontraktu, jakiego dotyczyć będzie gwarancja ubezpieczeniowa  tym mniejsze ryzyko ponosi ubezpieczyciel i niższą składkę może zaproponować, zresztą składka za gwarancję ubezpieczeniową zwykle podlega negocjacji.

 

     Gwarancja ubezpieczeniowa kosztuje zazwyczaj od 0,5% do 10% Sumy Gwarancyjnej.

     W praktyce na cenę gwarancji mają wpływ następujące czynniki:

  • kwota, okres ważności i rodzaj gwarancji ubezpieczeniowej
  • poziom zabezpieczeń roszczeń zwrotnych
  • rozmiar, stopień wypłacalności, siła finansowa Wnioskodawcy gwarancji
  • okres i zakres współpracy Wnioskodawcy gwarancji z towarzystwem ubezpieczeń
  • konkurencja rynkowa
  • poziom doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji danego zobowiązania
  • treść gwarancji, im bardziej bezwarunkowa, tym wyższe ryzyko wypłaty z gwarancji
  • przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji zadania

 

     Gwarancja ubezpieczeniowa jest w każdym przypadku wydawana po zawarciu umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej z Wnioskodawcą gwarancji, ustanowieniu zabezpieczeń regresowych oraz opłaceniu składki.